INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost damaq, s.r.o., IČ: 14217724, se sídlem Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127205 (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním obchodní činnosti nakládá s osobními údaji svých současných či potenciálních obchodních partnerů, které tito obchodní partneři Správci v této souvislosti poskytnou.

 

 

Kontaktní údaje správce:

email: damaq@damaq.cz

telefon: +420 608 491 571

I.

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních povinností. Abychom mohli uzavřít smluvní vztah, dodat objednané zboží či sjednanou službu a vést související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: (i) identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul, funkce, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČO a (ii) elektronické kontaktní údaje, tj.  e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je uzavření smluvního vztahu a plnění smluvních povinností z tohoto uzavřeného smluvního vztahu mezi námi. Takovou povinností může být například dodání objednaného zboží nebo poskytnutí sjednané služby.

Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, během uzavírání smluv a při plnění smluv. Údaje, které zpracováváme, mohou být i z veřejně přístupných registrů (např. veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, živnostenský rejstřík, webové stránky atd.).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen a pouze s Vaším souhlasem.

 

___________________________________________________________________

 

II.

PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu vč. práv a povinností z tohoto vztahu vyplývající, a dále po dobu nutnou pro splnění povinností z účetních, daňových, archivačních a dalších právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Po uplynutí doby uchovávání jsou osobní údaje vymazány;

 

___________________________________________________________________

 

III.

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

___________________________________________________________________

 

IV.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Vždy dodržujeme odpovídající opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům.

 Ti, kdo přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost mlčenlivosti.

 

___________________________________________________________________

 

V.

KDO JE PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příjemcem osobních údajů je zejména správce. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce, u kterých tato povinnost vyplývá z jejich pracovní náplně a kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, auditory, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a jiné. Tyto osoby jsou rovněž vázány mlčenlivostí.

Příjemcem osobních údajů jsou dále orgány a instituce, kterým jsou údaje sdělovány v souvislosti s plněním právních povinností, případně s ohledem na oprávněný zájem.

Jedná se např. Úřad pro ochranu osobních údajů; soudy, státní zástupci, policejní orgány; Národní bezpečnostní úřad a zpravodajská služba; Finanční úřad a Finanční ředitelství; aj.

 

___________________________________________________________________

 

VI.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Máte právo

na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR - máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a zároveň máte přístup k těmto informacím;

na opravu dle čl. 16 nařízení GDPR - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a rovněž máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;

na výmaz dle čl. 17 nařízení GDPR - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17;

na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR - máte právo na to, aby správce omezil zpracování, a to v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR;

na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(a) správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR;

vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR - máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Můžete uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu;

nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, a to pokud neplatí výjimky uvedené dle čl. 22 odst. 2 GDPR);

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR;

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti) budeme informovat o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

___________________________________________________________________

 

VII.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

 

V případě, že budete mít další dotazy, připomínky či obavy týkající se našeho zpracování a postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů použitím kontaktních údajů uvedených výše.

damaq, s.r.o.
IČ: 142 17 724 | DIČ: CZ14217724
spisová zn. C 127205 vedená u KS v Brně
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost damaq, s.r.o., IČ: 14217724, se sídlem Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127205 (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním obchodní činnosti nakládá s osobními údaji svých současných či potenciálních obchodních partnerů, které tito obchodní partneři Správci v této souvislosti poskytnou.

 

 

Kontaktní údaje správce:

email: damaq@damaq.cz

telefon: +420 608 491 571

I.

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních povinností. Abychom mohli uzavřít smluvní vztah, dodat objednané zboží či sjednanou službu a vést související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: (i) identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul, funkce, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČO a (ii) elektronické kontaktní údaje, tj.  e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je uzavření smluvního vztahu a plnění smluvních povinností z tohoto uzavřeného smluvního vztahu mezi námi. Takovou povinností může být například dodání objednaného zboží nebo poskytnutí sjednané služby.

Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, během uzavírání smluv a při plnění smluv. Údaje, které zpracováváme, mohou být i z veřejně přístupných registrů (např. veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, živnostenský rejstřík, webové stránky atd.).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen a pouze s Vaším souhlasem.

 

 

II.

PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu vč. práv a povinností z tohoto vztahu vyplývající, a dále po dobu nutnou pro splnění povinností z účetních, daňových, archivačních a dalších právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Po uplynutí doby uchovávání jsou osobní údaje vymazány;

 

 

III.

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná.

Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

IV.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Vždy dodržujeme odpovídající opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům.

 Ti, kdo přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost mlčenlivosti.

 

 

V.

KDO JE PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příjemcem osobních údajů je zejména správce. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce, u kterých tato povinnost vyplývá z jejich pracovní náplně a kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, auditory, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a jiné. Tyto osoby jsou rovněž vázány mlčenlivostí.

Příjemcem osobních údajů jsou dále orgány a instituce, kterým jsou údaje sdělovány v souvislosti s plněním právních povinností, případně s ohledem na oprávněný zájem.

Jedná se např. Úřad pro ochranu osobních údajů; soudy, státní zástupci, policejní orgány; Národní bezpečnostní úřad a zpravodajská služba; Finanční úřad a Finanční ředitelství; aj.

 

 

VI.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Máte právo

na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR - máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a zároveň máte přístup k těmto informacím;

na opravu dle čl. 16 nařízení GDPR - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a rovněž máte právo na doplnění neúplných osobních údajů;

na výmaz dle čl. 17 nařízení GDPR - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17;

na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR - máte právo na to, aby správce omezil zpracování, a to v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR;

na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(a) správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR;

vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR - máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Můžete uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu;

nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, a to pokud neplatí výjimky uvedené dle čl. 22 odst. 2 GDPR);

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR;

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti) budeme informovat o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

 

VII.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

 

V případě, že budete mít další dotazy, připomínky či obavy týkající se našeho zpracování a postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů použitím kontaktních údajů uvedených výše.